Diagnostyka

Zakres prac w ramach diagnostyki:

 

Badania nieniszczące

Badania nieniszczące wykonywane są z wykorzystaniem następującego sprzętu:

 
 • Badania wizualne
  • Endoskop (Heine SFMB-2000) Ø 8mm x 2000mm
  • Videoskop (Olympus) Ø 13mm x 6000mm
    
 
 • Badania penetracyjne
  • Zestaw penetrantów (Diefu-Therm) metodą penetracyjno-barwną
    
 • Badania magnetyczno-proszkowe
  • Defektoskop magnetyczno - proszkowy (Parker Silver Yoke DA-400)
    
 • Badania ultradźwiękowe
  • Defektoskop ultradźwiękowy CUD 04
    
 • Pomiar grubości ścianki
  • Grubościomierz WUG-135
    
 • Pomiar twardości
 • Twardościomierz TH-140B
   

 

Diagnostyka elektryczna

 
 • W zakresie pomiarów elektrycznych
  • pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych (napięcie, prąd, moc, rezystancja, drgania, prędkość obrotowa, temperatura itp.)
  • badania maszyn elektroenergetycznych (generatory, transformatory, silniki) w zakresie pomiarów rezystancji izolacji i rezystancji uzwojeń
  • badania urządzeń elektroenergetycznych (wyłączniki, rozłączniki, odłączniki) w zakresie pomiarów rezystancji izolacji, rezystancji przejścia na stykach, czasów załączenia/wyłączenia, jednoczesności załączenia zestyków
  • badania sprzętu elektroizolacyjnego ochronnego (buty, półbuty, kalosze, rękawice, drążki, chodniki, wskaźniki, uziemniki) w zakresie wytrzymałości dielektrycznej i poprawności działania
  • badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji i urządzeń o napięciu powyżej 1kV
  • badanie instalacji elektrycznych poniżej 1kV w zakresie: pomiary rezystancji izolacji,
  • badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (impedancja pętli zwarcia, badanie wyłączników różnicowoprądowych, uziemienia ochronne)
  • badanie instalacji odgromowych budynków i budowli, uziemień roboczych i ochronnych w zakresie: oględziny, sprawdzenie ciągłości, pomiary rezystancji
  • badanie linii kablowych w zakresie: pomiary rezystancji izolacji, pomiary rezystancji żył i sprawdzanie ciągłości, lokalizacja trasy i miejsc uszkodzeń podziemnych linii kablowych sporządzanie protokołów z badań i pomiarów
    
 • W zakresie układów awaryjnego zasilania
 • przegląd i konserwacja układów UAZ dla ElB i EcA
 • przegląd i konserwacja części elektrycznej lokomotyw, przystosowanych do zasilania UAZ
   
 • W zakresie diagnostyki i profilaktyki urządzeń energetycznych
  • badania termowizyjne budynków, maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych
  • wibrodiagnostyka maszyn elektroenergetycznych i energetycznych (w tym okresowe pomiary w trasach), stetoskopowe osłuchiwanie maszyn
  • diagnostyka łożysk tocznych metodą SPM i obwiedni
  • badanie klatek silników indukcyjnych metodą analizy częstotliwościowej prądu
  • sprawdzanie stanu wyosiowania i osiowanie zespołów maszynowych metodą laserową
  • wyważanie jedno i dwupłaszczyznowe wirników maszyn w łożyskach własnych i na stacji prób
  • badanie maszyn wirujących na stacji prób
  • sporządzanie raportów z badań i pomiarów
    
 • W zakresie remontów maszyn i urządzeń elektrycznych
  • przezwajanie maszyn i urządzeń elektrycznych (silniki do 45 kW, transformatory o napięciu  do 1 kV i mocy do 3 kVA, luzowniki itp.)
  • remonty maszyn i urządzeń elektrycznych w zakresie: naprawy wyprowadzeń uzwojeń, lakierowania uzwojeń, wymiany łożysk, regeneracja węzłów łożyskowych
  • w zakresie transformatorów remonty: wentylatorów chłodzących i ich instalacji, usuwanie nieszczelności olejowych i wymiana oleju (do 1 MVA), mycie chłodnic, montaż połączeń prądowych
  • remonty pomp zanurzeniowych przenośnych
  • remonty rozdzielni 6 i 0,4 kV prądu zmiennego oraz 220 V prądu stałego
  • sieć kabli 6 i 0,4 kV usytuowanych w kanałach, tunelach i w ziemi
  • instalacja oświetlenia zewnętrznego i obiektów produkcyjnych wraz z osprzętem i rozdzielniami zasilającymi
  • siatka uziemiająca zapewniająca ochronę przeciwporażeniową
    
 • W zakresie konserwacji i remontów maszyn, urządzeń i instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i elektrycznych
  • konserwacja i naprawy urządzeń układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  • konserwacja i naprawy drzwi automatycznych
  • konserwacja i naprawy bram rolowanych automatycznych
  • konserwacja instalacji oddymiania
    
 • W zakresie konserwacji urządzeń dźwignicowych
  • konserwacja i usuwanie usterek suwnic, elektrowciągów i wciągników
  • konserwacja i usuwanie usterek dźwigów osobowych i towarowo-osobowych
  • przygotowanie urządzeń dźwignicowych poddozorowych do badań UDT
    

Na przedstawiony powyżej zakres prac Energa Serwis posiada niezbędny sprzęt diagnostyczny i pomiarowy.