Energetyka - Część kotłowa

 • Kotły parowe i wodne
  • wymiana podzespołów kotła: podgrzewaczy, przegrzewaczy, rur ekranowych
  • modernizacje walczaków
  • wymiana armatury przykotłowej  (armatura odcinająca, regulacyjna i zabezpieczająca)
    
 • Młyny  węglowe,  palniki,  rurociągi pyłowe i podajniki węgla
  • modernizacje i odtworzenia MB8
  • odtworzenia głównych palników pyłowych i palników rozpałkowych oraz wymiana rurociągów pyłowych
  • modernizacje podajników węgla - zgrzebłowych i ślimakowych
    
 • Wentylatory młynowe,  podmuchu i spalin oraz dmuchawy powietrza uszczelniającego do młynów
  • modernizacje wentylatorów
  • odtworzenia i wymiana wentylatorów podmuchów i spalin
    
 • Podgrzewacze powietrza
  • modernizacja i odtworzenie rurowych podgrzewaczy powietrza i obrotowych podgrzewaczy powietrza
    
 • Kanały gorącego powietrza i spalin
  • wymiana odcinków kanałów łącznie z termoizolacją
    
 • Układy odżużlania, odpopielania i elektrofiltry
  • modernizacje i wykonanie odżużlaczy
  • odtworzenia i modernizacje układów odpopielania i elektrofiltrów
    
 • Stacja wysyłkowa popiołu
  • modernizacje układów odpylania i aeracji
    
 • Instalacja Sprężonego Powietrza – Sprężarkownia
  • modernizacje i odtworzenia instalacji sprężonego powietrza
    
 • Instalacja i palniki mazutowe
 • Urządzenia bagrowni
 • Instalacja odsiarczania spalin
 • Stacja przygotowania wody
 • Konserwacja urządzeń dźwignicowych
 • Układ podawania paliwa (nawęglania, biomasa)